به طور خلاصه میشه گفت که نرمال سازی یعنی هر چیزی سرجای خودش باشد. که دارای سه فرم(شکل) اصلی است :

شکل 1NF

اولین فرم نرمال‌سازی می‌باشد که در آن سعی می‌شود داده‌ها و اطلاعات مربوط به موجودیت‌های مستقل در واحدهای مستقل در واحدهای مستقل موسوم به جدول ذخیره گردد در این حالت جدول زمانی نرمال خواهد بود که شرایط زیر را داشته باشد،

  1. نوع داده‌ها و اطلاعات در هر ستون یکسان باشد.
  2. محتویات هر ستون یک مقدار مشخص باشد اتمیک باشد.
  3. هر سطر از جدول منحصربه‌فرد باشد به این منظور می‌توان از قید کلید اصلی یا PK استفاده نمود.
شکل 2nf

یک جدول در فرم دوم نرمال است اگر شرایط زیر را داشته باشد:

  1. در فرم اول نرمال باشد.
  2. کلید ستون‌های غیر کلید وابستگی تابعی کامل به کلیه ستون‌های کلید داشته باشد.
شکل 3nf

یک رابطه در فرم سوم نرمال است اگر شرایط زیر را داشته باشد

  1. در فرم اول و دوم نرمال باشد
  2. فاقد وابستگی‌های با واسطه باشد

لازم به ذکر است که فرم های دیگری هم وجود دارد ولی این 3 اصلی ترین فرم های نرمال سازی است.