کنترل پنل Plesk : امنیت ( از 5 نمره 3 ) – راحتی استفاده ( از 5 نمره 4 ) – امکانات ( از 5 نمره 4 ) – سرعت ( از 5 نمره 2 ) –  استفاده از منابع مانند رم و سی پی یو ( از 5 نمره 2 )‌ – پایداری (از 5 نمره 4 ) – مناسب برای ASP.Net وPHP ( از 5 نمره 4 ) – اپدیت ها ( از 5 نمره 4 ) - Multi Server  و Load Balancing  ( ندارد ) – محاسبه قیمت ( بسیار گران ) – نسخه نمایشی پنل ( کلیک کنید  :    search   )  -  نمره کلی ( از 10 نمره 9 )

کنترل پنل H-Sphere : امنیت ( از 5 نمره 3 ) – راحتی استفاده ( از 5 نمره 1 ) – امکانات ( از 5 نمره 3 ) – سرعت ( از 5 نمره 4 ) –  استفاده از منابع مانند رم و سی پی یو ( از 5 نمره 5 )‌ – پایداری (از 5 نمره 3 ) – مناسب برای ASP.Net ( از 5 نمره 2 ) – مناسب برای PHP ( از 5 نمره 4 )  اپدیت ها ( از 5 نمره 1 ) - Multi Server    ( دارد ) - Load Balancing ( ندارد ) - محاسبه قیمت ( بسیار گران ) – نسخه نمایشی پنل ( کلیک کنید  :    search   )  -  نمره کلی ( از 10 نمره 7 )

کنترل پنل C Panel : امنیت ( از 5 نمره 4 ) – راحتی استفاده ( از 5 نمره 4 ) – امکانات ( از 5 نمره 5 ) – سرعت ( از 5 نمره 4 ) –  استفاده از منابع مانند رم و سی پی یو ( از 5 نمره 4 )‌ – پایداری (از 5 نمره 4 ) – مناسب برای ASP.Net ( خیر ) – مناسب برای PHP ( از 5 نمره 5 )  اپدیت ها ( از 5 نمره 5 ) - Multi Server    ( ندارد ) - Load Balancing ( ندارد ) - محاسبه قیمت (متوسط ) – نسخه نمایشی پنل ( کلیک کنید  :    search   )  -  نمره کلی ( از 10 نمره 9 )

کنترل پنل Dot Net Panel