اغلب متادیتا را "داده برای داده" تعریف کرده اند. تعریف بهتر این است که بگوییم اطلاعات ساخته شده ای از یک منبع. مثلا فهرست راهنمای فروش اجناس خانگی اطلاعاتی در مورد متادیتای آن اجناس می دهد مثل : قیمت، عنوان تجاری، رنگ و ظرفیت. یا فهرست راهنمای یک کتابخانه شامل متادیتای مرتبط با کتابها است مثل : عنوان کتاب، نویسنده ، ناشر و غیره. متادیتا منابع را قابل بازیابی می کنند به این صورت که تعیین می کنند منابع در مورد چه هستند و یا چطور با ساختار توصیف شده در سریها قابل بازیابی هستند.

در بهترین حالت، متا دیتا می تواند برای شرح ساختارهای اطلاعاتی مثل استانداردهای تکنیکی و سیاستهای ارتباطی (میانجی) که بر ارتباطات تفوق دارند، بکار گرفته شوند. e-GIF به متادیتاهای خاصی که به یافتن منابع و مدیریت اسناد اهمیت می دهد و آن تعداد از عناصری که برای مدیریت اداری اطلاعات و بازیابی موفق نیاز است

متا دیتای نگهداری اسناد چیست؟

متادیتای نگهداری اسناد داده ای است که استفاده و مدیریت اسناد را تسهیل می کند. مخصوصا در کاربردهای الکترونیکی متا دیتا می تواند مفهومی از بهبود سیستم باشد و کمک کند تا لوازم نگهداری اسناد دیده شده و آنها را پوشش می دهد.

چرا متادیتای نگهداری اسناد مهم است؟

علت تهیه متادیای نگهداری اسناد و ایجاد استاندارد برای آن» این است که:

-    دولت مدرن برای استفاده بهتر از اطلاعات اداری ، سیستمها و سیاستها و همچنین سرویسهایی که برای رفع نیاز شهروندان طراحی شده است را بهم پیوند دهد.

-         استاندارد کردن سیستمهای اطلاعاتی دولتی به نحوی که از پرتال مرکزی به راحتی قابل دسترسی باشند.

-    سیستمهای جدید برای کنترل و بررسی اسناد الکترونیکی درست شده اند. اسناد اداری در قالبهای کاغذی ذخیره سازی نخواهند شد.

-    متادیتا مدیریت و یافتن اطلاعات را تسهیل می کند( اطلاعات در اشکال صفحات وب، اسناد الکترونیکی، فایلهای کاغذی و یا صفحه گستر)

فراداده ( متادیتا) در ایجاد داده مؤثر است لذا بنحوی ساخته می شود که سازگار با کلیت سازمان باشد