سطوح دسترسی از این قراره:

private:
کمترین سطح دسترسی که فقط اعضای کلاس میتونن بهش دسترسی داشته باشند.
internal:
به دسترسی ای گفته میشه که فقط اعضای یک پروژه (اسمبل) به آن داشته باشند.
protected:
این دسترسی برای اعضایی امکان پذیر هست که از ولد ارث بری می کنند. (چه در پروژه جاری و چه در سایر پروژه ها).
protected internal:
همانند دسترسی فوق می باشد با این توجه که فقط اعضای مشتق شده پروژه جاری بدان دسترسی دارند.
public:
بیشترین سطح دسترسی می باشد یعنی همه اعضا از هر پروژه ای بدان دسترسی دارند.