انواع مدل های برنامه نویسی

  • ساخت یافته که متضاد آن عدم ساخت یافته است.
    • ساخت یافته : ماژولار - شی گرا
    • غیر ساخت یافته : آرایه ای ، تکراری

  • دستوری(imperative) که متضاد آن توصیفی(declarative) است.
    • دستوری : Procedural
    • توصیفی : functional - logic